Adatkezelés

Ön, mint Felhasználó a duoasz-konyveles.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

A Duo-Ász 2011 Kft., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon a könyvelés, adózás, bérszámfejtés és jogi szolgáltatások iránt érdeklődőknek.

Az Üzemeltető a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

 1. A kezelt adatok köre

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

Amennyiben a látogató személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a látogató hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább a látogató adatait a hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

Az Üzemeltető biztonsági okokból ellenőrizheti az e-mailek tartalmát, és ezt a külső felhasználók is tudomásul veszik, amennyiben az Üzemetető részére e-mailt küldenek.

A Felhasználó a Honlapon ajánlatot tud kérni az Üzemeltető szolgáltatásai kapcsán, melyhez személyes adatai megadása is szükséges, így különösen, de nem kizárólagosan az ügyfél és az ajánlatkérő neve, munkaköre, e-mail címe, telefonszáma, döntéshozó neve, stb. Ezen személyes adatokat az Üzemeltető az ajánlatkészítéssel összefüggésben kezeli.

 1. Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a Duo-Ász 2011 Kft. jogosult.

A Duo-Ász 2011 Kft adatai:

Cégnév: Duo-Ász 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2170 Aszód, Osváth Gedeon utca 20/C

Képviseli: Noskó Istvánné ügyvezető

E-mail: duoasz@gmail.com

Adószám: 23543641-1-13

 1. Az adatkezelés jogalapja

A látogató – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető az ajánlatkéréssel összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó részére ajánlatát elkészíti és annak érvényességi ideje le nem jár. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait ezt követően nem kezeli tovább, kivéve, ha ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

 1. Az adatkezelés célja, terjedelme

Az adatkezelés célja a honlap működtetése, valamint, hogy az Üzemeltető hasznos információkat biztosítson a látogató részére. Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az Üzemeltető szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben.

Az Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Üzemeltető munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az Üzemeltető a látogató által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

 1. A látogató jogai, jogorvoslat

A látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tájékoztatást ad

 • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • az Üzemeltető nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Üzemeltető vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha

 • az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Üzemeltető – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben a látogató a jogainak megsértését észleli, úgy bírósághoz fordulhat. Amennyiben a látogató az Üzemeltetőnek a látogató tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a látogató ugyancsak bírósághoz fordulhat.

 1. Irányadó jog

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.